Безплатна доставка при поръчки над 120 лв.

Лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от ХРИСНИК ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на ХРИСНИК ООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и ХРИСНИК ООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес Упражни правата си!, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни.


Източник на данните

По правило получаваме данните директно от Вас в процеса на взаимодействието си. По изключение данни могат да бъдат получени от трети лица, напр. при запазване на час за друго лице или при поръчка в полза на друго лице.

 

Споделяне на личната Ви информация

При наличие на основание, предоставяме данни на частноправни субекти, които ги обработват като самостоятелни администратори – напр. банки  и доставчици на куриерски услуги.

В определени случаи може да предоставим достъп до данните на доставчици, които подпомагат дейността ни, напр. при поддържане на техническата ни инфраструктура и при хостинг на уебсайта ни. Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.

Предоставяме данни на компетентните държавни органи винаги, когато това е предвидено в закон. Не извършваме предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

 

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване за 5 /пет/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка или при проверка от компетентните органи. Този срок е приложим и за сключените договори с партньори и доставчици. Данните , съдържащи се в счетоводните документи се съхраняват за срок от 10 години. Лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 10 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

 

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

  • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите потвърждение дали обработваме лични данни и да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас,
  • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
  • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
  • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
  • Преносимостта на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
  • Оттегляне на даденото от Вас съгласието по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

  • Възражение срещу извършваните дейности по обработка по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, когато обработката е основана на легитимните ни интереси. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

  • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, който също може да Ви бъде предоставен на място в търговските обекти на Евиденс ООД;
  • по електронен път, в случай че сте регистриран потребител на нашия уебсайт, чрез натискане на връзката „GDPR инструменти“ в най-долната част на всяка страница или на адрес: www.evidence.bg/moyat-profil

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg и интернет страница: www.cpdp.bg

X

Хей, ти!

ЗАВЪРТИ И СПЕЧЕЛИ!

ЗАВЪРТИ КОЛЕЛОТО